รายงานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทาง Internet
ประจำภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

วันที่ ยังไม่ชำระเงิน ชำระผ่าน QRCode
( รอยืนยันจากธนาคาร )
การชำระเงินสมบูรณ์
( ยืนยันจากธนาคาร )
รวม
19 เม.ย. 2565 148 0 3588 3736
20 เม.ย. 2565 97 0 2137 2236
21 เม.ย. 2565 59 0 1780 1840
22 เม.ย. 2565 99 0 2666 2765
23 เม.ย. 2565 151 0 3807 3959
รวม 554 0 13978 14536